Skip to content

กิจกรรมประกวด สื่อประชาสัมพันธ์ Digital KU

Posted in Activity

เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมประกวดผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ Digital KU ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2558 ส่งผลงาน 13-15 มกราคม 2559