Skip to content

วันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 38 ปี 25 มกราคม 2566

 

การบรรยายพิเศษ DATA FOR ALL
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์


การบรรยายพิเศษ Big Data กับการบริหารจัดการองค์กรยุคดิจิทัล


เสวนาพิเศษ การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัล อย่างมีส่วนร่วม

เอกสารดาวน์โหลด

  • BIG DATA  กับการจัดการองค์กรยุคดิจิทัล โดย ดร.พูมใจ นาคสกุล สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    <<  download  >>