Skip to content

ผลงานที่ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมไอที ครั้งที่ 3 หัวข้อ “พลังของข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล”

รางวัลชนะเลิศ : สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อผลงาน : วิเคราะห์รับเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2564-2566
ชื่อทีม : กองบริหารการศึกษา (ทีมลูกเป็ด)
เกี่ยวกับผลงาน : ไฟล์เอกสาร
Dashboard : Link
หลักฐานการนำไปใช้ : ผลงานนวัตกรรมอยู่ในข้อ 3.6 ของไฟล์เกี่ยวกับผลงาน
   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อผลงาน : ทุนวิจัยภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อทีม : Research VET KU
เกี่ยวกับผลงาน : ไฟล์เอกสาร
 Dashboard : Link
หลักฐานการนำไปใช้ : คลิปวิดีโอ (คณบดี สพ.)  |   คลิปวิดีโอ (ผอ.ศูนย์)
   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : สำนักบริหารการศึกษา
ชื่อผลงาน : จากแผนกลั่นกรอง (กระดาษ) สู่ รายงานข้อมูลนิสิต ในยุคดิจิทัล
ชื่อทีม : OEA DATA KU
เกี่ยวกับผลงาน : ไฟล์เอกสาร
 Dashboard : Link1  |  Link2
หลักฐานการนำไปใช้ : คลิปวิดีโอ
   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผลงาน : MS Research Data
ชื่อทีม : MS Data Team
เกี่ยวกับผลงาน : ไฟล์เอกสาร
Dashboard : Link1  |   Link2   |   Link3
หลักฐานการนำไปใช้ : ผลงานนวัตกรรมอยู่ในข้อ 3.6 ของไฟล์เกี่ยวกับผลงาน
   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : สำนักบริหารการศึกษา
ชื่อผลงาน : ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบัณฑิต และกําหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนและนโยบาย
ชื่อทีม : บริหารข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับผลงาน : ไฟล์เอกสาร
Dashboard : Link
หลักฐานการนำไปใช้ : คลิปวิดีโอ
   
รางวัลชมเชย : คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อผลงาน : รายงานประจำเดือนค่าไฟฟ้า และงบประมาณการค่ากระแสไฟฟ้า หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อทีม : SCIENCE – KU
   
รางวัลชมเชย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อผลงาน : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อทีม : AKU – ECO Power
   
รางวัลชมเชย : สัตวแพทยศาสตร์
ชื่อผลงาน : รายงานการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central lab)
ชื่อทีม : CTL VET KU
   
รางวัลชมเชย : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชื่อผลงาน : ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การลาออกของนิสิตตามปัจจัยการลาออกและประเภทของการรับเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อทีม : KUSS TEAM
   
รางวัลชมเชย : สำนักหอสมุด
ชื่อผลงาน : รายงานข้อมูลการเข้าถึงคลังความรู้ดิจิทัล มก. และระบบสารสนเทศด้านการเกษตร
ชื่อทีม : KUKR & AG service
   
รางวัลชมเชย : คณะวนศาสตร์
ชื่อผลงาน : ระบบสนับสนุนข้อมูลนิสิตคณะวนศาสตร์สำหรับการรับเข้านิสิตใหม่และจัดการนิสิตปัจจุบัน
ชื่อทีม : Digital KUFF
   
รางวัลชมเชย : สำนักบริหารการศึกษา
ชื่อผลงาน : นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 2566
ชื่อทีม : รับเข้าศึกษา ค้นหาและวิเคราะห์
   
รางวัลชมเชย : สำนักหอสมุด
ชื่อผลงาน : ระบบแนะนำทรัพยากรตามสาขาวิชา
ชื่อทีม : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์