Skip to content

โครงการพิรุณปัญญา

Posted in PirunPanya

โครงการพิรุณปัญญา คืออะไร ?

         

          โครงการพิรุณปัญญา เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ smart assistant ที่ประมวลผลข้อมูลจาก ระบบ Data warehouse  แบบ Single super data ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตั้งเป้าในการสร้างเครื่องมือแบบบริการด้านการบริหารจัดการแบบชาญฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Big Data Analytic โดยออกแบบให้เชื่อมโยงกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผ่าน Chat Bot หรือ Google Assistant เหมือนระบบสิรีบน iPhone

          ระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของผู้บริหารในลักษณะของคู่คิดดิจิทัล (Digital Twin) ซึ่งจะช่วย

  • แจ้งเตือนปัญหา  และ ทำนายปัญหาในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในอนาคต
  • แนะนำสิ่งที่ต้องทำ แบบทันต่อเวลา
  • แสดงสถานะของการบริหาร เพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น

ระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา คืออะไร ?
          ระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา คือ บริการอัจฉริยะสมัยใหม่ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยก้าวไกลด้วยพลังจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

          ระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคตได้ ทำให้การจัดการวิกฤติต่างๆ เช่น จำนวนนิสิตที่ลดลง การเรียนการสอนที่ไม่ได้คุณภาพ การบริหารจัดการทางการเงินที่เริ่มมีปัญหา ทำได้ง่ายขึ้นและทันต่อเวลา นอกจากนี้จะทำให้ระบบบริหารงานมีความฉลาดและ รวดเร็ว  โดยทำให้กระบวนการตัดสินใจพื้นฐานมีความเป็นอัตโนมัติด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานอย่างฉลาด เพื่อลดความผิดพลาดจากมนุษย์ลง นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเตือนข้อควรระวังและความผิดปกติในการบริหารต่าง ๆ โดยอัตโนมัติอันจะเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เริ่มก่อตั้งโครงการพิรุณปัญญา เมื่อใด ?

         

         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพิรุณปัญญา เริ่มประกาศเปิดตัวโครงการ ในงานประชุมอธิการบดี ในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Presidents Forum: Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University: Universities as Hubs for AI Research and  Development ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

         วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันครบรอบการสถาปนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 76 โครงการพิรุณปัญญา จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งของการพัฒนาด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Digital KU) โดยในช่วงแรกนี้ โครงการพิรุณปัญญา จะดำเนินการออกแบบระบบและพัฒนาระบบต้นแบบง่ายๆ ให้เริ่มทดสอบใช้งานได้ในเวลา 6-8 เดือน นับต่อจากนี้

PirunPanya คือ อะไร ?

          PirunPanya คือ หุ่นยนต์ในอนาคตที่จะพัฒนาจากระบบอัจฉริยะพิรุณปัญญา เพื่อให้เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบ digital twin โดยมีแนวคิดในการออกแบบรูปร่างและองค์ประกอบ ของ Pirun Panya จาก หยดน้ำฝน ซึ่งมีความหมายแทน “พิรุณ” ประกอบรวมกันจำนวน 10 หยด ซึ่งมีความหมายว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง 2562

นโยบายด้านดิจิทัลของผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ, 3 กุมภาพันธ์ 2562